പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകളുയരുന്നു

പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകളുയരുന്നു
തിരുസഭ വിജയത്തിൻ പൊൻ തൊടുകുറിയണിയുന്നു
ദാമ്പത്യത്തിൻ വെള്ളിത്തേരിൽ പുത്തൻ മണവാട്ടി
സ്വപ്നംപോലെ മുന്നേറുമീ മണവാളനൊപ്പം